Comune di Cheremule
Portale Istituzionale

UF╠TZIU LIMBA SARDA

 
Comune de Cherèmule
 
AVVISU
 
PIANOS PERSONALIZADOS DE AGIUDU IN FAVORE DE PESSONES CUN DISABILIDADE. LEGE 162/98 
PRÒROGA PIANOS IN ÈSSERE E ATIVATZIONE PIANOS NOOS
 
Si dat a ischire chi cun DGR 35/53 de su 22.11.2022 sa Regione Sardigna at dispostu de sighire sos pianos in èssere a su 31.12.2022 e de ativare sos pianos noos a printzipiare dae su 01 de maju de su  2023 segundu sos critèrios chi s’agatant in s’allegadu A de sa deliberatzione n.9/15 de su 12.02.2013 e suta elencados:
  1. Tzertificatzione de disabilidade grave segundu s’art. 3 com. 3 de sa L. n. 104/1992, o documentatzione de sa vìsita de sa cummissione mèiga otènnida intro su 31 de martzu de su 2023. S’in casu sa tzertificatzione non siat a disponimentu in custa data sa dimanda si podet presentare su matessi. Su pianu at a èssere finantziadu ebbia cando s’ant a àere a disponimentu sas resursas in su bilàntziu comunale.
  2. Valutatzione de sa capatzidade econòmica de su nùcleu familiare, pro mèdiu de s’indicadore ISEE annu 2023.
  3. Ischeda Saludu cumpilada dae su Mèigu de meighina Generale o pediatra de sèberu lìberu e/o àteru mèigu de istrutura pùblica o mèigu cunventzionadu chi at in cura sa pessone cun disabilidade.
  4. S’ischeda Sotziale cumpilada dae s’Assistente Sotziale.
  5. Decraratzione sostitutiva de s’atu di notoriedade.
Sos mòdulos de sa dimanda, de s’ischeda saludu e de sa decraratzione sostitutiva de s’atu de notoriedade (Alligadu D) si podent iscarrigare dae su situ www.comune.cheremule.ss.it o in s’Ufìtziu Servìtzios Sotziales de su Comune in pratza Parròchia, 7 dae su martis a sa gioja dae sas 9 a sas 13.
Sas dimandas ant a dèvere lòmpere a s’Ufìtziu Protocollu de su Comune intro sas 13:00 de su 31 de martzu 2023 in una de custas maneras:
  1. cunsigna a s’Ufìtziu protocollu de su Comune, P.tza parròchia n. 7 Cherèmule (SS)
  2. ispedende a s’indiritzu PEC protocollo.cheremule@legalmail.
Si dat a ischire chi, pro sos pianos giai in èssere a su 31/12/2022, sa Regione cun deliberatzione pròpia DGR 35/53 de su 22.11.2022 at provìdidu a dare continuidade francu interrutziones o morte de su destinatàriu. Pro cussu si pedit a sos segnores benefitziàrios de cunsignare a s’Ufìtziu Servìtzios Sotziales s’ISEE 2023 e sa rechesta de rennou intro su 31 de martzu de su 2023, comente comunicadu cun nota iscrita, a manera chi si potzant torrare a avalorare e àere decurrèntzia dae sa prima die de maju de su 2023 cun sa parametrizatzione noa.Cherèmule, 05/01/2023                        
 
 
Sa Responsàbile de su Servìtziu Sotziale
                                               Dr.ssa Denise Dachena
 
 
Tradutzione uls Meilogu
Operadore: Istèvene Ruiu
12/01/2023
 
https://www.comune.cheremule.ss.it/cheremule/po/mostra_news.php?id=341&area=H 
 
torna all'inizio del contenuto